Roszczenie o odszkodowanie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

odszkodowanie prawo pracy

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy na czas nieokreślony rodzi po stronie pracownika alternatywne uprawnienia . Jednym z nich jest możliwość żądania odszkodowania, które stanowi równowartość wynagrodzenia za prace pracownika za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Przepisy prawa pracy formułują przy tym jeszcze jedno zastrzeżenie,a mianowicie odszkodowanie to nie może być niższe niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Odszkodowanie to ma na celu ukaranie pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy i jest niezależne od wysokości odniesionej przez pracownika szkody. Oznacza to, że w razie stwierdzenia przed sądem pracy naruszenia przepisów przy wypowiadaniu umowy o pracę odszkodowanie będzie należne, nawet pomimo braku szkody po stronie pracownika.

Czy wysokość odszkodowania stanowi wynagrodzenie netto, czy brutto?

Co do zasady w prawie pracy pracownik otrzymuje odszkodowanie z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy na czas określony w wysokości brutto. Odszkodowanie, którego dochodzimy nie podlega opodatkowaniu, ani nie są od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.