Przesłanki orzeczenia rozwodu, elementy wyroku rozwodowego, koszty ?

adwokat rzeszów rozwód

Od pewnego czasu sprawy rozwodowe dla adwokatów i radców prawnych stanowią pewną normę.Niewątpliwie wynika to z faktu, że społeczeństwa ulegają nieustannym przeobrażeniom,a rozwód jako instytucja pomaga w rozwiązywaniu sytuacji rozpadu małżeństwa i rodziny. Adwokaci i Radcowie prawni natomiast pomagają stronom przebrnąć ten zawiły prawnie proces. | Adwokat Rzeszów Rozwód | Radca Prawny Rzeszów Rozwód |

 

Aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu, musi nastąpić między małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia. W tym celu sąd będzie badał czy pomiędzy małżonkami uległy zerwaniu więzi gospodarcze, duchowe i fizyczne oraz czy mają one charakter trwały. W orzecznictwie wskazuję się, że z trwałością rozkładu pożycia mamy do czynienia wtedy, gdy jest ono rozciągnięte w czasie a nie jest ono zdarzeniem jednorazowym, a powrót małżonków do wspólnego pożycia wg zasad doświadczenia życiowego nie nastąpi. Mimo zupełnego i trwałego pożycia, orzeczenie rozwodu nie nastąpi w przypadku, gdy :

1)wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Dla oceny, czy dobro dzieci ucierpi wskutek orzeczenia rozwodu sąd weźmie pod uwagę w szczególności wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami jak również stan zdrowia i stopień wrażliwości dzieci. Przy ocenie ewentualnego wpływu rozwodu na dobro dzieci sąd może posiłkować się opinią biegłego psychologa;

2)z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

3) jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jakie są elementy obligatoryjne i fakultatywne wyroku rozwodowego ?

 

Orzekając rozwód sąd rozstrzyga z urzędu o:

 

1) kwestii, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia;

2) władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (dziećmi) obojga małżonków;

3) kontaktach rodziców z dzieckiem (dziećmi);

4) wysokości, w jakiej każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (dzieci);

5) sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

 

Rozstrzygnięcia sądu w wyroku rozwodowym podejmowane na wniosek:

 

1) w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie – sąd może nakazać jego eksmisję;

2) na zgodny wniosek stron sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania, albo

3) orzec o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczania lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe;

4) sąd może na wniosek jednego z małżonków w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu;

5) sąd może orzec o obowiązku dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi rozwiedzionemu.

 

Opłata od pozwu o rozwód

Opłata od pozwu w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. Opłatę należy dokonać poprzez przelew bankowy na numer konta dochodów budżetowych sądu, do którego wnosimy pozew lub za pomocą znaków sądowych dostępnych w kasach sądu.

Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych poprzez zawarcie w treści pozwu wniosku o zwolnienie od tychże kosztów. Niezbędnym jest wtedy załączenie do pisma oświadczenia o stanie rodzinnych, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które można pobrać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości (tutaj).

Strona może również wnosić o ustanowienia radcy prawnego lub adwokata jako pełnomocnika z urzędu. (zobacz : pełnomocnik z urzędu )

 

 

Zobacz również inne artykuły : | Adwokat Rzeszów Rozwód | Radca Prawny Rzeszów Rozwód |

 

Rozwód praktyczne porady

Niestawiennictwo pozwanego małżonka na rozprawie rozwodowej

Sądowe ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

 

Bezpieczniej nie chodzić na skróty tylko skorzystać z usług profesjonalnego prawnika , który przeprowadzi nas przez zawiłości prawne.Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

| Adwokat Rzeszów Rozwód | Radca Prawny Rzeszów Rozwód |