odwołanie od decyzji ZUS

Jak wnieść odwołanie od decyzji ZUS

Odwołania od decyzji ZUS wnosi się na piśmie do sądu rzeczowo i miejscowo właściwego w danej sprawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Następnie  organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu . Wyjątkiem jest sytuacja gdy organ uzna odwołanie w całości za słuszne, wtedy może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Jakie elementy powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS ?

 

Odwołanie od decyzji organu rentowego powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji (data i numer ) , określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków ( czyli wyjaśnienie dlaczego naszym zdaniem decyzja ZUS jest niezasadna ), podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz załączniki. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje do rozpoznania organowi rentowemu.

Jaki sąd jest miejscowo właściwy do rozpoznania odwołania od decyzji ZUS ?

Czytaj więcej… Jak wnieść odwołanie od decyzji ZUS

nakaz zapłąty kancelariapierog.pl

Nakaz zapłaty – sposób na szybsze i tańsze odzyskanie długu

Czym jest nakaz zapłaty ?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest rodzajem orzeczenia sądowego, wydanego na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w specjalnym przyśpieszonym trybie, który ma pozwolić zaspokoić roszczenie pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych wierzyciela w stosunkowo niewielkim czasie. Z chwilą wydania, wierzyciel uzyskuje tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności co umożliwia natychmiastową egzekucje roszczenia.

Co musi zrobić wierzyciel, żeby sąd wydał nakaz zapłaty?

Wierzyciel musi :

1)     sporządzić pozew we właściwej formie;

2)     zamieścić w nim odpowiedni wniosek;

3)     udowodnić swoje żądanie środkiem dowodowym wskazanym w przepisach;

4)     opłacić – w postępowaniu nakazowym będzie to ¼ opłaty jaką byśmy musieli zapłacić za pozew w zwykłym postępowaniu;

5)     wnieść pozew do odpowiedniego sądu.

Jakimi dowodami mogę udowodnić swoje roszczenie w postępowaniu nakazowym ?

Czytaj więcej… Nakaz zapłaty – sposób na szybsze i tańsze odzyskanie długu

odszkodowanie prawo pracy

Roszczenie o odszkodowanie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy na czas nieokreślony rodzi po stronie pracownika alternatywne uprawnienia . Jednym z nich jest możliwość żądania odszkodowania, które stanowi równowartość wynagrodzenia za prace pracownika za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Przepisy prawa pracy formułują przy tym jeszcze jedno zastrzeżenie,a mianowicie odszkodowanie to nie może być niższe niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Odszkodowanie to ma na celu ukaranie pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy i jest niezależne od wysokości odniesionej przez pracownika szkody. Oznacza to, że w razie stwierdzenia przed sądem pracy naruszenia przepisów przy wypowiadaniu umowy o pracę odszkodowanie będzie należne, nawet pomimo braku szkody po stronie pracownika.

Czy wysokość odszkodowania stanowi wynagrodzenie netto, czy brutto?

Co do zasady w prawie pracy pracownik otrzymuje odszkodowanie z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy na czas określony w wysokości brutto. Odszkodowanie, którego dochodzimy nie podlega opodatkowaniu, ani nie są od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza adwokat spadki

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – pytania i odpowiedzi

Z mojej praktyki wynika, że klienci często nie rozumieją czym jest przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wbrew ogólnemu przekonaniu, przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje w zasadzie takie same skutki jak przyjęcie spadku wprost. Jedyną różnicą jest ograniczenie odpowiedzialności do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Oznacza to ze spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, a nie tylko rzeczami wchodzącymi w skład spadku, do wysokości kwoty ustalonej w spisie inwentarza. W przypadku braku sporządzenia wykazu inwentarza, nie zostanie oznaczona kwota która będzie ograniczała naszą odpowiedzialność, a w konsekwencji będziemy odpowiadać bez ograniczeń całym swoim majątkiem.

 

Gdzie i w jakim terminie mogę złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

 

Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza może zostać złożone przed sądem rejonowym lub przed notariuszem w terminie sześciu miesięcy od daty uzyskania wiadomości otwarciu spadku.

 

Jakie są konsekwencje nie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania?

Czytaj więcej… Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – pytania i odpowiedzi

adwokat spadki rzeszów | Przyjęcie spadku |

Jak przyjąć spadek ? Jakie elementy powinno zawierać nasze oświadczenie? Jaki jest termin złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku?

Przyjęcie spadku polega na złożeniu po śmierci spadkodawcy oświadczenia woli przez osobę która uzyskuje jakąkolwiek korzyść ze spadku, w którym wyraża zgodę na przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie takie możemy złożyć przed sądem lub przed każdym notariuszem. W przypadku gdy zdecydowaliśmy się na sąd , to będzie to sąd rejonowy w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

 

Jaka jest forma oświadczenia woli o przyjęciu spadku? 

Czytaj więcej… Jak przyjąć spadek ? Jakie elementy powinno zawierać nasze oświadczenie? Jaki jest termin złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku?

adwokat rzeszów rozwód

Przesłanki orzeczenia rozwodu, elementy wyroku rozwodowego, koszty ?

Od pewnego czasu sprawy rozwodowe dla adwokatów i radców prawnych stanowią pewną normę.Niewątpliwie wynika to z faktu, że społeczeństwa ulegają nieustannym przeobrażeniom,a rozwód jako instytucja pomaga w rozwiązywaniu sytuacji rozpadu małżeństwa i rodziny. Adwokaci i Radcowie prawni natomiast pomagają stronom przebrnąć ten zawiły prawnie proces. | Adwokat Rzeszów Rozwód | Radca Prawny Rzeszów Rozwód |

 

Aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu, musi nastąpić między małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia. W tym celu sąd będzie badał czy pomiędzy małżonkami uległy zerwaniu więzi gospodarcze, duchowe i fizyczne oraz czy mają one charakter trwały. W orzecznictwie wskazuję się, że z trwałością rozkładu pożycia mamy do czynienia wtedy, gdy jest ono rozciągnięte w czasie a nie jest ono zdarzeniem jednorazowym, a powrót małżonków do wspólnego pożycia wg zasad doświadczenia życiowego nie nastąpi. Mimo zupełnego i trwałego pożycia, orzeczenie rozwodu nie nastąpi w przypadku, gdy :

1)wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Dla oceny, czy dobro dzieci ucierpi wskutek orzeczenia rozwodu sąd weźmie pod uwagę w szczególności wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami jak również stan zdrowia i stopień wrażliwości dzieci. Przy ocenie ewentualnego wpływu rozwodu na dobro dzieci sąd może posiłkować się opinią biegłego psychologa;

2)z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

3) jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jakie są elementy obligatoryjne i fakultatywne wyroku rozwodowego ?

 

Czytaj więcej… Przesłanki orzeczenia rozwodu, elementy wyroku rozwodowego, koszty ?

niestawiennictwo małżonka rozwód

Niestawiennictwo pozwanego małżonka na rozprawie rozwodowej i co dalej?

Przyczyny niestawiennictwa pozwanego małżonka na rozprawie rozwodowej, mogą być różne.Począwszy na pracy w innym kraju i braku możliwości przyjazdu, skończywszy na zwykłej złośliwości i przekonaniu, że swoim działaniem utrudni nam uzyskanie rozwodu.

Czy jednak mimo wszystko uzyskamy rozwód?

Oczywiście że tak, jednak będzie to nieco utrudnione z uwagi na fakt, że w sprawach rozwodowych konieczny jest co do zasady dowód z przesłuchania małżonków. Ale od początku, niestawiennictwo pozwanego usprawiedliwione czy nie ,na pierwszą rozprawę nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy. Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności, ani nie składał wyjaśnień ustnie lub pisemnie, i na rozprawę nie stawił się, to sąd może wydać wyrok zaoczny. Sąd może również zmotywować osobę nieobecną, a prawidłowo wezwaną, która nie usprawiedliwiła swojego niestawiennictwa lub usprawiedliwiła je w przekonaniu sądu nienależycie, karą grzywny w kwocie do 3 tysięcy złotych.

Postępowanie dowodowe i przesłuchanie stron

Czytaj więcej… Niestawiennictwo pozwanego małżonka na rozprawie rozwodowej i co dalej?

prawo rodzinne adwokat rzeszów

Sądowe ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem

Kontakty rodzica z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej czyli bez względu na to czy mamy władzę rodzicielska nad dzieckiem czy nie są one nie tylko naszym prawem ale i obowiązkiem.Wzajemne cieszenie się swoim towarzystwem przez rodzica i dziecko stanowi podstawowy element życia rodzinnego.Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jednak zdarza się i tak, że postawa rodzica wobec dziecka, głoszone przez niego poglądy czy jego choroba mogą stanowić zagrożenie dla jego prawidłowego rozwoju. Jeżeli nasilenie takiego negatywnego wpływu będzie zagrażało dobru dziecka, możemy z tym skutecznie walczyć składając wniosek do sądu o ograniczenie kontaktów.

W tego typu postępowaniach sąd opiekuńczy kieruje się wyłącznie dobrem dziecka, a nie indywidualnymi potrzebami zainteresowanych o czym często  niestety strony zapominają.

Najczęściej stosowanymi przez sąd formami ograniczenia kontaktów z dzieckiem są:

1)zakaz spotykania się z dzieckiem;

2)zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3)zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4)ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość.

O tym która forma ograniczenia kontaktów z dzieckiem zostanie zastosowana decyduje sąd na podstawie konkretnych okolicznościach danej sprawy.Przy orzekaniu sąd może, co też często czyni, posiłkować się dowodem z opinii biegłego.Powinien również mieć na uwadze opinie samego dziecka.

Jaki sąd jest właściwy w sprawie wniosku o ograniczenie kontaktów?

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania dziecka,a w razie braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca pobytu dziecka.

Jaka jest opłata sądowa od wniosku o ograniczenie kontaktów z dzieckiem?

Od wniosku nie pobiera się opłaty.

Na koniec należy wspomnieć, że w każdym czasie orzeczenie w sprawie kontaktów z dzieckiem może zostać zmienione przez sąd, o ile wymaga tego dobro dziecka. Zmiana może polegać bądź na zakazie jakichkolwiek kontaktów ,bądź na uchyleniu ograniczenia kontaktów. Wszystko zależeć będzie od postawy rodzica i dobra dziecka.

Bezpieczniej nie chodzić na skróty tylko skorzystać z usług profesjonalnego prawnika , który przeprowadzi nas przez zawiłości prawne.Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

| Adwokat Prawo Rodzinne Rzeszów | Radca Prawny Prawo Rodzinne Rzeszów | Ograniczenie kontaktów z dzieckiem | Wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem | Kancelaria Rzeszów | Prawnik Rzeszów |

Adwokat zachowek

Zachowek – czym jest i komu przysługuje ?

Czym jest zachowek?

Zachowek jest roszczeniem majątkowym, mającym na celu realizację interesów rodzinnych, chroniąc tym samym bezpośrednich spadkobierców ustawowych przed pokrzywdzeniem ze strony spadkodawcy. | Kancelaria Rzeszów | Adwokat | Radca Prawny | Prawo spadkowe |

Komu przysługuje zachowek?

O kręgu osób uprawnionych do zachowku decyduje krąg spadkobierców ustawowych (ograniczony do zstępnych, małżonka i rodziców) ustalany na datę jego śmierci,a więc:

-jeżeli spadkodawca pozostawił zstępnych ( dzieci ) , uprawnieni do spadku są tylko zstępni i małżonek i tym samym tylko im przysługuje roszczenie o zachowek;

-jeśli spadkodawca nie pozostawił zstępnych do dziedziczenia obok małżonka powołani są jego rodzice i to ta grupa osób jest uprawniona do zachowku.

Jaka jest wysokość zachowku?

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony zstępny jest małoletni, należy im się 2/3 udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym.W przypadku zstępnego pełnoletniego i niebędącego trwale niezdolnym do pracy, a także innym uprawnionym do zachowku, należy się połowa wartości udziału spadkowego przypadającego z ustawy.

Do jakiego Sądu należy skierować pozew o zachowek?

Powództwo z tytułu zachowku, wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Jaka jest wysokość opłaty od pozwu w sprawie o zachowek?

Od powództwa pobiera się opłatę stosunkową, która wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu.

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o zachowek?

Roszczenia uprawnionego do zachowku przedawniają się z upływem lat 5 od ogłoszenia testamentu.

Bezpieczniej nie chodzić na skróty tylko skorzystać z usług profesjonalnego prawnika , który przeprowadzi nas przez zawiłości prawne.Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

| Adwokat Prawo Spadkowe Rzeszów | Radca Prawny Prawo Spadkowe Rzeszów | Pozew o Zachowek | Kancelaria Spadki Rzeszów | Kancelaria Rzeszów | Legitime |

Kancelaria Rzeszów - roszczenia matki dziecka pozamałżeńśkiego

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego

Matce dziecka pozamałżeńskiego przysługuje przeciwko ojcu dziecka roszczenie o pokrycie części kosztów związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzy miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Wydatkami związanymi z ciążą i porodem są wszelkie wydatki które zostały poczynione w związku z zajściem w ciąże, a których matka dziecka nie miałaby , gdyby nie zaszła w ciążę. Do wydatków takich możemy przykładowo zakwalifikować :

-koszty wizyt u lekarza

-koszty witamin

-koszty leków

-koszty wyprawki dla dziecka

-koszty zakupu odzieży ciążowej

Kosztami utrzymania matki w okresie porodu będą natomiast przykładowo:

-koszty wyżywienia matki

-koszty mieszkania,

-koszty kosmetyków

Czas trwania powyższego obowiązku ograniczony został do 3 miesięcy. Z ważnych powodów jednak może on zostać przedłużony
na przykład w przypadku:

Czytaj więcej… Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego