Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Roszczenia inwestora

Zgodnie z treścią art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Z powyższego wynika, że odpowiedzialność kontraktowa wymaga spełnienia następujących przesłanek:

  • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;
  • powstania szkody w majątku lub w interesach dłużnika;
  • związku przyczynowego między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania,  a szkodą;
  • odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ,która ma ponosić konsekwencje wystąpienia tego zdarzenia i spowodowanej nim szkody.

Uprawniony do odszkodowania z tytułu nienależytego lub niewykonania zobowiązania musi przed sądem dowieść pierwszych trzech przesłanek przedstawionych powyżej z tym że w przypadku szkody musi również wskazać jej wysokość. Czwarta przesłanka dotycząca winy objęta jest zaś domniemaniem, które zwalnia z obowiązku jej dowodzenia stronę uprawnioną. Przykładem powyższego domniemania jest sytuacja gdy wykonawca robót budowlanych musi dowieść , że opóźnienie w wykonaniu prac nie było następstwem niezachowania przez niego należytej staranności, musi obalić domniemanie, iż opóźnienie w spełnieniu przedmiotu umowy jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Co grozi wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy?

Czytaj więcej… Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Roszczenia inwestora

Jak wnieść pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy powinien spełniać warunki ogólne dla pisma procesowego oraz wymagania przewidziane dla pozwu . Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Do pozwu należy dołączyć:

-odpis skrócony aktu małżeństwa;

-gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci – odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci;

-dowód uiszczenia opłaty od pozwu.

Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej w wysokości 600 złotych. Powód może jednak złożyć wniosek o zwolnienie go od obowiązku uiszczenia tej opłaty. Patrz http://kancelariapierog.pl/jak-uzyskac-zwolnienie-z-kosztow-sadowych/

W pozwie należy wykazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład jest zupełny, jeżeli pomiędzy małżonkami ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.Powód  powinien także wskazać, czy domaga się rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie.

Do jakiego sądu należy skierować pozew o rozwód?

Czytaj więcej… Jak wnieść pozew o rozwód?

Przedawnienie wierzytelności – kiedy nie musimy spełniać swojego świadczenia ?

Bardzo często zdarza się, że wierzyciele próbują ściągnąć dług, którego nie musimy spłacać z uwagi na to, że jest on przedawniony. Aby jednak móc skorzystać z dobroci instytucji przedawnienia należy pamiętać o kilku rzeczach o których dowiecie się Państwo z poniższego tekstu.

Zgodnie z art. 117 kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia, przy czym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Różne wierzytelności przedawniają się w różnym czasie. Co do zasady roszczenia majątkowe przedawniają się po 10 latach. Jednak od tej zasady przepisy przewidują szereg odstępstw.

Po dwóch latach przedawniają się roszczenia przedsiębiorcy z tytułu sprzedaży, np. z tytułu niezapłaconej faktury, roszczenia zakładów energetycznych. Z upływem 3 lat przedawniają się roszczenia okresowe np. alimenty czy czynsz najmu.

Czy możemy modyfikować terminy przedawnienia?

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane lub przedłużane przez strony np. w drodze umowy. Tego typu modyfikację są z mocy prawa nieważne.

Od kiedy zaczyna biec termin przedawnienia?

Czytaj więcej… Przedawnienie wierzytelności – kiedy nie musimy spełniać swojego świadczenia ?

owbowiazki małżonków dochodzenie roszczen z tytulu zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Zgodnie z treścią art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie zobowiązani są, każdy według swoich sił oraz swych możliwości majątkowych i zarobkowych przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli –  obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny.Obowiązek ten powstaje w momencie zawarcia małżeństwa i trwa aż do jego ustania z powodu śmierci małżonka lub prawomocnego orzeczenia sądu. Z chwilą prawomocnego orzeczenia sądu małżonek zamiast zaspokojenia potrzeb rodziny, może żądać alimentów. Przez potrzeby rodziny należy rozumieć nie tylko wspólne potrzeby małżonków np. potrzeby mieszkaniowe ,ale także indywidualne każdego z małżonków np. kupno odzieży. Zakres zaspokajanych potrzeb zależny jest od dochodów , jakie każdy z małżonków mógłby uzyskiwać,gdyby prawidłowo wykorzystywał swoje możliwości. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi stanowi nie tylko dostarczanie środków pieniężnych, ale także osobiste starania o wychowanie dzieci i praca we wspólnym gospodarstwie domowym.Często bowiem jest tak że to mąż pracuje, a żona zajmuję się domem co również stanowi nieoceniony wkład w funkcjonowanie rodziny.

Dochodzenie roszczeń z tytułu niewywiązywania się z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Czytaj więcej… Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Zwolnienie od kosztów sądowych następuje z mocy ustawy albo z mocy postanowienia sądu.

W obu przypadkach zwolnienie od kosztów sądowych może być całkowite lub częściowe. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych można złożyć przed wszczęciem postępowania, w pozwie bądź w trakcie już toczącego się postępowania.Sam wniosek należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie ,w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Wniosek złożony w formie pisemnej powinien spełniać wymogi pisma procesowego określone w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego.Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się każdy, kto złoży pisemny wniosek i wykaże w nim , że nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym ,majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzór oświadczenia można pobrać klikając tutaj | WZÓR OŚWIADCZENIA | Czytaj więcej… Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Zaniedbanie prowadzenia dokumentacja pracowniczej

Co grozi pracodawcy za wadliwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej?

Zgodnie z treścią art. 94 pkt 9a Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany w szczególności:

prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Szczegółowe zasady tego obowiązku zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Zaniedbanie tego obowiązku zostało spenalizowane w art 281 pkt 6 Kodeksu pracy z którego wynika, iż zaniechanie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Sprawcą tego wykroczenia jest każdy pracodawca, niezależnie od formy prowadzonej działalności. Wykroczenie to może zostać popełnione tylko przez zaniechanie co oznacza, iż znamion tego wykroczenia nie wypełnia nierzetelne bądź wadliwe prowadzenie dokumentacji.

Pracodawca dopuszczając się zaniedbań w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, naraża się na karę grzywny od 1000zł do 30 000zł.

Kancelaria świadczy szybką i wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym i firmom w rozwiązywaniu ich spraw. Świadczymy usługi prawne nie tylko na terenie miasta Rzeszowa, ale również całej Polski.Zapraszamy do kontaktu z naszym Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

Alimenty na dziecko – kto ma obowiązek płacić i na jakich zasadach?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku „troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka”. Rodzice są więc zobowiązani dostarczać dziecku środków do:

-zaspokojenia jego potrzeb fizycznych takich jak np. leczenie, wyżywienie i mieszkanie

-zaspokojenia jego potrzeb duchowych w postaci np. wykształcenia czy odpowiedniego wypoczynku.

Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest również związany ze stopniem wykształcenia. Jedyną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka jest niezależny od pochodzenia dziecka i jest on taki sam dla dziecka zrodzonego w małżeństwie jak i dziecka pozamałżeńskiego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają dwie przesłanki, mianowicie:

Czytaj więcej… Alimenty na dziecko – kto ma obowiązek płacić i na jakich zasadach?

Adwokat z urzędu | Radca Prawny z urzędu – komu przysługuję i jak go uzyskać ?

Tryb ustanowienia radcy prawnego lub adwokata jako pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym.

Tryb wyznaczania radcy prawnego lub adwokata do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią art. 117 kodeksu postępowania cywilnego ustanowienia radcy prawnego lub adwokata z urzędu może domagać się:

1)strona będąca osobą fizyczną albo osobą prawną zwolniona od kosztów sądowych w całości lub części bez składania dodatkowego oświadczenia o którym mowa poniżej albo wykazywania braku dostatecznych środków na poniesienie kosztów pomocy adwokata lub radcy prawnego;

2)strona będąca osobą fizyczną niezwolniona od kosztów sądowych musi wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.Okoliczności te powinny wynikać z dołączonego do wniosku oświadczenie o stanie rodzinnym oraz majątku i źródłach utrzymania.Wzór tego oświadczenia został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce formularze i jest dostępny również w sądach; Można go również pobrać klikając tutaj : Adwokat z urzędu | Radca Prawny z urzędu | WZÓR OŚWIADCZENIA ;

3)strona będąca osobą prawna lub jednostką organizacyjną której ustawa przyznaje zdolność prawna musi wykazać, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie takich kosztów.Wiąże się to z koniecznością udowodnienia okoliczności wskazanych we wniosku. Najczęściej wykorzystywanymi dowodami w tym wypadku będą wyciągi z kont bankowych, księgi i sprawozdania finansowe. Czytaj więcej… Adwokat z urzędu | Radca Prawny z urzędu – komu przysługuję i jak go uzyskać ?

Co robić gdy pracodawca nie wypłaca nam wynagrodzenia?

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w stałym ustalonym przez pracodawcę terminie , niepoźniej jednak niż do 10 dnia każdego miesiąca.Pracownik, któremu nie wypłacono wynagrodzenia lub wypłacono niższe wynagrodzenie,może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.O właściwości rzeczowej sądu będzie decydowała wartość przedmiotu sporu.W przypadku gdy kwota żądana nie przekracza 75 tys. zł będzie to sąd rejonowy, natomiast gdy kwota ta zostanie przekroczona, właściwym będzie sąd okręgowy.Powództwo może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Ważnym ułatwieniem jest to, że pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Sam pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami za pośrednictwem biura podawczego właściwego sądu lub listem poleconym. Czytaj więcej… Co robić gdy pracodawca nie wypłaca nam wynagrodzenia?

Kancelaria Rzeszów pomaga osobom dotkniętym mobbingiem w pracy

Mobbing w pracy – czym jest i jakie przysługują nam środki prawne by się przed nim chronić?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu pracowników. Przykładowo działaniem mobbingującym będzie publiczne upokarzanie pracownika, nakładanie na niego zbyt dużo obowiązków czy oczernianie pracownika w oczach innych.

Podmiotem wobec którego stosowany jest mobbing może być wyłącznie pracownik, mobberem może być zaś nie tylko pracodawca ale i inny pracownik czy osoba trzecia.Podstawową cecha mobbingu jest to, że działania skierowane przeciwko pracownikowi mają charakter długotrwały i uporczywy wobec tego nie będzie nim zachowanie jednorazowe. Dlatego też nawet niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka pracownika przez pracodawcę nie może być kwalifikowana jako mobbing. Natomiast ocena uporczywości i długotrwałości oddziaływania na pracownika ma charakter zindywidualizowany i musi być odnoszona do każdego, konkretnego przypadku.

Mobbing – jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu?

Czytaj więcej… Mobbing w pracy – czym jest i jakie przysługują nam środki prawne by się przed nim chronić?