Kategoria: Prawo pracy

odszkodowanie prawo pracy

Roszczenie o odszkodowanie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy na czas nieokreślony rodzi po stronie pracownika alternatywne uprawnienia . Jednym z nich jest możliwość żądania odszkodowania, które stanowi równowartość wynagrodzenia za prace pracownika za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Przepisy prawa pracy formułują przy tym jeszcze jedno zastrzeżenie,a mianowicie odszkodowanie to nie może być niższe niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Odszkodowanie to ma na celu ukaranie pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy i jest niezależne od wysokości odniesionej przez pracownika szkody. Oznacza to, że w razie stwierdzenia przed sądem pracy naruszenia przepisów przy wypowiadaniu umowy o pracę odszkodowanie będzie należne, nawet pomimo braku szkody po stronie pracownika.

Czy wysokość odszkodowania stanowi wynagrodzenie netto, czy brutto?

Co do zasady w prawie pracy pracownik otrzymuje odszkodowanie z tytułu bezprawnego wypowiedzenia umowy na czas określony w wysokości brutto. Odszkodowanie, którego dochodzimy nie podlega opodatkowaniu, ani nie są od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Co robić gdy pracodawca nie wypłaca nam wynagrodzenia?

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w stałym ustalonym przez pracodawcę terminie , niepoźniej jednak niż do 10 dnia każdego miesiąca.Pracownik, któremu nie wypłacono wynagrodzenia lub wypłacono niższe wynagrodzenie,może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.O właściwości rzeczowej sądu będzie decydowała wartość przedmiotu sporu.W przypadku gdy kwota żądana nie przekracza 75 tys. zł będzie to sąd rejonowy, natomiast gdy kwota ta zostanie przekroczona, właściwym będzie sąd okręgowy.Powództwo może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Ważnym ułatwieniem jest to, że pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Sam pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami za pośrednictwem biura podawczego właściwego sądu lub listem poleconym. Czytaj więcej… Co robić gdy pracodawca nie wypłaca nam wynagrodzenia?

Kancelaria Rzeszów pomaga osobom dotkniętym mobbingiem w pracy

Mobbing w pracy – czym jest i jakie przysługują nam środki prawne by się przed nim chronić?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu pracowników. Przykładowo działaniem mobbingującym będzie publiczne upokarzanie pracownika, nakładanie na niego zbyt dużo obowiązków czy oczernianie pracownika w oczach innych.

Podmiotem wobec którego stosowany jest mobbing może być wyłącznie pracownik, mobberem może być zaś nie tylko pracodawca ale i inny pracownik czy osoba trzecia.Podstawową cecha mobbingu jest to, że działania skierowane przeciwko pracownikowi mają charakter długotrwały i uporczywy wobec tego nie będzie nim zachowanie jednorazowe. Dlatego też nawet niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka pracownika przez pracodawcę nie może być kwalifikowana jako mobbing. Natomiast ocena uporczywości i długotrwałości oddziaływania na pracownika ma charakter zindywidualizowany i musi być odnoszona do każdego, konkretnego przypadku.

Mobbing – jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu?

Czytaj więcej… Mobbing w pracy – czym jest i jakie przysługują nam środki prawne by się przed nim chronić?

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy

Co do zasady pracodawca nie może w czasie urlopu, bądź innej usprawiedliwionej nieobecności wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, chyba że stało się możliwe rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.W razie przedłużającej się nieobecności pracownika pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia , jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

– dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

– dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

W przypadku innej niż choroba, usprawiedliwionej przyczyny nieobecności pracownika w pracy która trwa dłużej niż miesiąc , pracodawca może również rozwiązać umowę o pracę w powyższym trybie.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności

pracownika w pracy z powodu:

1) sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku,

2) odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Pomimo upływu w/w okresów ochronnych pracodawca nie może rozwiązać umowy, po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.Zakaz ten nie będzie miał zastosowania w przypadku gdy pracownik jest nadal niezdolny do pracy , a zgłasza się tylko po to by uniemożliwić pracodawcy rozwiązanie umowy .

Wymogi formalne rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Czytaj więcej… Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy

Jakie są uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę

Niezgodne z prawem wypowiedzenie jest skuteczne.

Oznacza to, że prowadzi ono mimo wadliwości do rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą. Pracownik może jednak w razie niezgodnego z prawem bądź niezasadnego wypowiedzenia umowy o pracę wnieść odwołanie do sądu pracy. Termin ten wynosi 21 dni od doręczenia mu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana. Możliwe jest również wniesienie powództwa przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Jeżeli chodzi o właściwość rzeczowa to sprawy o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia wnosi się zawsze, bez względu na wartość przedmiotu sporu, do sądu rejonowego.

Z uwagi na domniemanie zgodności wypowiedzenia z prawem to na pracowniku ciąży obowiązek wykazania przesłanek uzasadniających jego odwołanie. Pracownik może to uczynić poprzez wykazanie naruszenia przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, będzie to w szczególności niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia, niepoinformowanie o przysługującym odwołaniu do sądu pracy czy naruszenie przepisów ograniczających możliwość wypowiedzenia. W przypadku umów na czas nieokreślony okolicznością umożliwiającą odwołanie do sądu pracy, będzie również nieuzasadnione wypowiedzenie.

Pracownik odwołujący się od niezgodnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia ma prawo żądać:

Czytaj więcej… Jakie są uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – zwolnienie dyscyplinarne

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest uprawnieniem pracodawcy co oznacza, że nawet po spełnieniu określonych przesłanek uzasadniających rozwiązanie umowy w tym trybie, pracodawca nie musi tego robić. Zgodnie z art. 52 kodeksu pracy,  pracodawca może rozwiązać bez wypowiedzenia każdy rodzaj umowy o pracę ,przy tym nie mają tutaj znaczenia takie okoliczności jak to czy pracownik jest objęty szczególną ochroną, bądź czy znajduje się na urlopie.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia powoduje bezzwłoczne ustanie umowy w chwili, w której oświadczenie woli dotarło do pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić w trzech przypadkach:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o prace przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku,jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Czytaj więcej… Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – zwolnienie dyscyplinarne

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli którejkolwiek ze stron stosunku pracy zmierzającym do rozwiązania umowy o pracę.Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.Za wypowiedzeniem może być rozwiązana zarówno umowa na czas określony,na czas nieokreślony jak i na okres próbny.

Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy;

-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny gdzie długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od czasu , na jaki umowa została zawarta, a nie przez to ile faktycznie trwała.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi:

-3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

-1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

-2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Przy wypowiadaniu umowy o pracę należy pamiętać o następujących zasadach:

Czytaj więcej… Wypowiedzenie umowy o pracę