Kategoria: Prawo rodzinne

adwokat rzeszów rozwód

Przesłanki orzeczenia rozwodu, elementy wyroku rozwodowego, koszty ?

Od pewnego czasu sprawy rozwodowe dla adwokatów i radców prawnych stanowią pewną normę.Niewątpliwie wynika to z faktu, że społeczeństwa ulegają nieustannym przeobrażeniom,a rozwód jako instytucja pomaga w rozwiązywaniu sytuacji rozpadu małżeństwa i rodziny. Adwokaci i Radcowie prawni natomiast pomagają stronom przebrnąć ten zawiły prawnie proces. | Adwokat Rzeszów Rozwód | Radca Prawny Rzeszów Rozwód |

 

Aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu, musi nastąpić między małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia. W tym celu sąd będzie badał czy pomiędzy małżonkami uległy zerwaniu więzi gospodarcze, duchowe i fizyczne oraz czy mają one charakter trwały. W orzecznictwie wskazuję się, że z trwałością rozkładu pożycia mamy do czynienia wtedy, gdy jest ono rozciągnięte w czasie a nie jest ono zdarzeniem jednorazowym, a powrót małżonków do wspólnego pożycia wg zasad doświadczenia życiowego nie nastąpi. Mimo zupełnego i trwałego pożycia, orzeczenie rozwodu nie nastąpi w przypadku, gdy :

1)wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Dla oceny, czy dobro dzieci ucierpi wskutek orzeczenia rozwodu sąd weźmie pod uwagę w szczególności wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami jak również stan zdrowia i stopień wrażliwości dzieci. Przy ocenie ewentualnego wpływu rozwodu na dobro dzieci sąd może posiłkować się opinią biegłego psychologa;

2)z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

3) jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jakie są elementy obligatoryjne i fakultatywne wyroku rozwodowego ?

 

Czytaj więcej… Przesłanki orzeczenia rozwodu, elementy wyroku rozwodowego, koszty ?

niestawiennictwo małżonka rozwód

Niestawiennictwo pozwanego małżonka na rozprawie rozwodowej i co dalej?

Przyczyny niestawiennictwa pozwanego małżonka na rozprawie rozwodowej, mogą być różne.Począwszy na pracy w innym kraju i braku możliwości przyjazdu, skończywszy na zwykłej złośliwości i przekonaniu, że swoim działaniem utrudni nam uzyskanie rozwodu.

Czy jednak mimo wszystko uzyskamy rozwód?

Oczywiście że tak, jednak będzie to nieco utrudnione z uwagi na fakt, że w sprawach rozwodowych konieczny jest co do zasady dowód z przesłuchania małżonków. Ale od początku, niestawiennictwo pozwanego usprawiedliwione czy nie ,na pierwszą rozprawę nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy. Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności, ani nie składał wyjaśnień ustnie lub pisemnie, i na rozprawę nie stawił się, to sąd może wydać wyrok zaoczny. Sąd może również zmotywować osobę nieobecną, a prawidłowo wezwaną, która nie usprawiedliwiła swojego niestawiennictwa lub usprawiedliwiła je w przekonaniu sądu nienależycie, karą grzywny w kwocie do 3 tysięcy złotych.

Postępowanie dowodowe i przesłuchanie stron

Czytaj więcej… Niestawiennictwo pozwanego małżonka na rozprawie rozwodowej i co dalej?

prawo rodzinne adwokat rzeszów

Sądowe ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem

Kontakty rodzica z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej czyli bez względu na to czy mamy władzę rodzicielska nad dzieckiem czy nie są one nie tylko naszym prawem ale i obowiązkiem.Wzajemne cieszenie się swoim towarzystwem przez rodzica i dziecko stanowi podstawowy element życia rodzinnego.Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jednak zdarza się i tak, że postawa rodzica wobec dziecka, głoszone przez niego poglądy czy jego choroba mogą stanowić zagrożenie dla jego prawidłowego rozwoju. Jeżeli nasilenie takiego negatywnego wpływu będzie zagrażało dobru dziecka, możemy z tym skutecznie walczyć składając wniosek do sądu o ograniczenie kontaktów.

W tego typu postępowaniach sąd opiekuńczy kieruje się wyłącznie dobrem dziecka, a nie indywidualnymi potrzebami zainteresowanych o czym często  niestety strony zapominają.

Najczęściej stosowanymi przez sąd formami ograniczenia kontaktów z dzieckiem są:

1)zakaz spotykania się z dzieckiem;

2)zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3)zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4)ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość.

O tym która forma ograniczenia kontaktów z dzieckiem zostanie zastosowana decyduje sąd na podstawie konkretnych okolicznościach danej sprawy.Przy orzekaniu sąd może, co też często czyni, posiłkować się dowodem z opinii biegłego.Powinien również mieć na uwadze opinie samego dziecka.

Jaki sąd jest właściwy w sprawie wniosku o ograniczenie kontaktów?

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania dziecka,a w razie braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca pobytu dziecka.

Jaka jest opłata sądowa od wniosku o ograniczenie kontaktów z dzieckiem?

Od wniosku nie pobiera się opłaty.

Na koniec należy wspomnieć, że w każdym czasie orzeczenie w sprawie kontaktów z dzieckiem może zostać zmienione przez sąd, o ile wymaga tego dobro dziecka. Zmiana może polegać bądź na zakazie jakichkolwiek kontaktów ,bądź na uchyleniu ograniczenia kontaktów. Wszystko zależeć będzie od postawy rodzica i dobra dziecka.

Bezpieczniej nie chodzić na skróty tylko skorzystać z usług profesjonalnego prawnika , który przeprowadzi nas przez zawiłości prawne.Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

| Adwokat Prawo Rodzinne Rzeszów | Radca Prawny Prawo Rodzinne Rzeszów | Ograniczenie kontaktów z dzieckiem | Wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem | Kancelaria Rzeszów | Prawnik Rzeszów |

Kancelaria Rzeszów - roszczenia matki dziecka pozamałżeńśkiego

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego

Matce dziecka pozamałżeńskiego przysługuje przeciwko ojcu dziecka roszczenie o pokrycie części kosztów związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzy miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Wydatkami związanymi z ciążą i porodem są wszelkie wydatki które zostały poczynione w związku z zajściem w ciąże, a których matka dziecka nie miałaby , gdyby nie zaszła w ciążę. Do wydatków takich możemy przykładowo zakwalifikować :

-koszty wizyt u lekarza

-koszty witamin

-koszty leków

-koszty wyprawki dla dziecka

-koszty zakupu odzieży ciążowej

Kosztami utrzymania matki w okresie porodu będą natomiast przykładowo:

-koszty wyżywienia matki

-koszty mieszkania,

-koszty kosmetyków

Czas trwania powyższego obowiązku ograniczony został do 3 miesięcy. Z ważnych powodów jednak może on zostać przedłużony
na przykład w przypadku:

Czytaj więcej… Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego

Jak wnieść pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy powinien spełniać warunki ogólne dla pisma procesowego oraz wymagania przewidziane dla pozwu . Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Do pozwu należy dołączyć:

-odpis skrócony aktu małżeństwa;

-gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci – odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci;

-dowód uiszczenia opłaty od pozwu.

Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej w wysokości 600 złotych. Powód może jednak złożyć wniosek o zwolnienie go od obowiązku uiszczenia tej opłaty. Patrz http://kancelariapierog.pl/jak-uzyskac-zwolnienie-z-kosztow-sadowych/

W pozwie należy wykazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład jest zupełny, jeżeli pomiędzy małżonkami ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.Powód  powinien także wskazać, czy domaga się rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie.

Do jakiego sądu należy skierować pozew o rozwód?

Czytaj więcej… Jak wnieść pozew o rozwód?

owbowiazki małżonków dochodzenie roszczen z tytulu zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Zgodnie z treścią art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie zobowiązani są, każdy według swoich sił oraz swych możliwości majątkowych i zarobkowych przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli –  obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny.Obowiązek ten powstaje w momencie zawarcia małżeństwa i trwa aż do jego ustania z powodu śmierci małżonka lub prawomocnego orzeczenia sądu. Z chwilą prawomocnego orzeczenia sądu małżonek zamiast zaspokojenia potrzeb rodziny, może żądać alimentów. Przez potrzeby rodziny należy rozumieć nie tylko wspólne potrzeby małżonków np. potrzeby mieszkaniowe ,ale także indywidualne każdego z małżonków np. kupno odzieży. Zakres zaspokajanych potrzeb zależny jest od dochodów , jakie każdy z małżonków mógłby uzyskiwać,gdyby prawidłowo wykorzystywał swoje możliwości. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi stanowi nie tylko dostarczanie środków pieniężnych, ale także osobiste starania o wychowanie dzieci i praca we wspólnym gospodarstwie domowym.Często bowiem jest tak że to mąż pracuje, a żona zajmuję się domem co również stanowi nieoceniony wkład w funkcjonowanie rodziny.

Dochodzenie roszczeń z tytułu niewywiązywania się z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Czytaj więcej… Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Alimenty na dziecko – kto ma obowiązek płacić i na jakich zasadach?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku „troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka”. Rodzice są więc zobowiązani dostarczać dziecku środków do:

-zaspokojenia jego potrzeb fizycznych takich jak np. leczenie, wyżywienie i mieszkanie

-zaspokojenia jego potrzeb duchowych w postaci np. wykształcenia czy odpowiedniego wypoczynku.

Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest również związany ze stopniem wykształcenia. Jedyną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka jest niezależny od pochodzenia dziecka i jest on taki sam dla dziecka zrodzonego w małżeństwie jak i dziecka pozamałżeńskiego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają dwie przesłanki, mianowicie:

Czytaj więcej… Alimenty na dziecko – kto ma obowiązek płacić i na jakich zasadach?