Kategoria: Ubezpieczenia społeczne

odwołanie od decyzji ZUS

Jak wnieść odwołanie od decyzji ZUS

Odwołania od decyzji ZUS wnosi się na piśmie do sądu rzeczowo i miejscowo właściwego w danej sprawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Następnie  organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu . Wyjątkiem jest sytuacja gdy organ uzna odwołanie w całości za słuszne, wtedy może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Jakie elementy powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS ?

 

Odwołanie od decyzji organu rentowego powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji (data i numer ) , określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków ( czyli wyjaśnienie dlaczego naszym zdaniem decyzja ZUS jest niezasadna ), podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz załączniki. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje do rozpoznania organowi rentowemu.

Jaki sąd jest miejscowo właściwy do rozpoznania odwołania od decyzji ZUS ?

Czytaj więcej… Jak wnieść odwołanie od decyzji ZUS