Nakaz zapłaty – sposób na szybsze i tańsze odzyskanie długu

nakaz zapłąty kancelariapierog.pl

Czym jest nakaz zapłaty ?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest rodzajem orzeczenia sądowego, wydanego na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w specjalnym przyśpieszonym trybie, który ma pozwolić zaspokoić roszczenie pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych wierzyciela w stosunkowo niewielkim czasie. Z chwilą wydania, wierzyciel uzyskuje tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności co umożliwia natychmiastową egzekucje roszczenia.

Co musi zrobić wierzyciel, żeby sąd wydał nakaz zapłaty?

Wierzyciel musi :

1)     sporządzić pozew we właściwej formie;

2)     zamieścić w nim odpowiedni wniosek;

3)     udowodnić swoje żądanie środkiem dowodowym wskazanym w przepisach;

4)     opłacić – w postępowaniu nakazowym będzie to ¼ opłaty jaką byśmy musieli zapłacić za pozew w zwykłym postępowaniu;

5)     wnieść pozew do odpowiedniego sądu.

Jakimi dowodami mogę udowodnić swoje roszczenie w postępowaniu nakazowym ?

Sąd może wydać nakaz zapłaty, gdy powód udowodni swoje roszczenie, załączonym do pozwu:

1. dokumentem urzędowym;

2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;

5. wekslem, czekiem, warrantem lub rewersem, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości;

6. umową handlową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku;

7. wyciągiem z ksiąg bankowych i opatrzonym podpisem upoważnionej osoby oraz dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

 

Bezpieczniej nie chodzić na skróty tylko skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który udzieli nam wyczerpującej odpowiedzi na nurtujące nas pytania i poprowadzi przez całe postępowanie przed sądem. Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/