Niestawiennictwo pozwanego małżonka na rozprawie rozwodowej i co dalej?

niestawiennictwo małżonka rozwód

Przyczyny niestawiennictwa pozwanego małżonka na rozprawie rozwodowej, mogą być różne.Począwszy na pracy w innym kraju i braku możliwości przyjazdu, skończywszy na zwykłej złośliwości i przekonaniu, że swoim działaniem utrudni nam uzyskanie rozwodu.

Czy jednak mimo wszystko uzyskamy rozwód?

Oczywiście że tak, jednak będzie to nieco utrudnione z uwagi na fakt, że w sprawach rozwodowych konieczny jest co do zasady dowód z przesłuchania małżonków. Ale od początku, niestawiennictwo pozwanego usprawiedliwione czy nie ,na pierwszą rozprawę nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu sprawy. Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swojej nieobecności, ani nie składał wyjaśnień ustnie lub pisemnie, i na rozprawę nie stawił się, to sąd może wydać wyrok zaoczny. Sąd może również zmotywować osobę nieobecną, a prawidłowo wezwaną, która nie usprawiedliwiła swojego niestawiennictwa lub usprawiedliwiła je w przekonaniu sądu nienależycie, karą grzywny w kwocie do 3 tysięcy złotych.

Postępowanie dowodowe i przesłuchanie stron

Zgodnie z art. 432 k.p.c. w każdej sprawie o rozwód, sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Oznacza to bezwzględny obowiązek przeprowadzania tego dowodu.Jednak należy mieć też na uwadzę przepisy ogólne, które w sytuacji gdy nie mamy możliwości przesłuchać drugiej strony, co do okoliczności spornych, to sąd może ograniczyć ten dowód do przesłuchania tylko jednej strony, bądź całkowicie z niego zrezygnować. Gdy zdecyduje się przesłuchać powódkę,będzie pytał o okoliczności faktyczne istotne dla sprawy rozwodowej, czyli przede wszystkim chodzi tu o :

-trwałość i zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego;

-sytuację opiekuńczo – wychowawczą dzieci (o ile małżonkowie je posiadają);

-sytuację materialną;

-inne.

Podsumowując, bez względu na to czy strona pozwana wykazuję czy nie aktywność procesową, masz możliwość uzyskania rozwodu. Nie musisz tkwić w związku który jest dla ciebie ciężarem i zacząć swoje życie od początku.

Bezpieczniej nie chodzić na skróty ,tylko skorzystać z usług profesjonalnego prawnika , który przeprowadzi nas przez zawiłości prawne.Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

Adwokat Rozwód Rzeszów | Radca Prawny Rozwód Rzeszów | Kancelaria Rzeszów | Rozprawa rozwodowa |

Masz pytania? Napisz do nas