Jak wnieść odwołanie od decyzji ZUS

odwołanie od decyzji ZUS

Odwołania od decyzji ZUS wnosi się na piśmie do sądu rzeczowo i miejscowo właściwego w danej sprawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Następnie  organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu . Wyjątkiem jest sytuacja gdy organ uzna odwołanie w całości za słuszne, wtedy może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Jakie elementy powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS ?

 

Odwołanie od decyzji organu rentowego powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji (data i numer ) , określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków ( czyli wyjaśnienie dlaczego naszym zdaniem decyzja ZUS jest niezasadna ), podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz załączniki. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje do rozpoznania organowi rentowemu.

Jaki sąd jest miejscowo właściwy do rozpoznania odwołania od decyzji ZUS ?

 

Zgodnie z obecnymi rozwiązaniami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania jest sąd w którego okręgu mieszka strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy ( ZUS ) .

 

Jaki sąd jest właściwy rzeczowo w sprawie odwołania od decyzji ZUS ?

Co do zasady sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych należą do do właściwości sądów okręgowych. Wyjątkiem są sprawy, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:

1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy,

rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,

2) o świadczenie rehabilitacyjne,

3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku

w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową

albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu,

Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,

4) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

5) o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Czy odwołanie od decyzji ZUS podlega opłacie sądowej?

 

Odwołanie nie podlega opłatom sądowym.

 

Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/