Sądowe ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem

prawo rodzinne adwokat rzeszów

Kontakty rodzica z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej czyli bez względu na to czy mamy władzę rodzicielska nad dzieckiem czy nie są one nie tylko naszym prawem ale i obowiązkiem.Wzajemne cieszenie się swoim towarzystwem przez rodzica i dziecko stanowi podstawowy element życia rodzinnego.Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jednak zdarza się i tak, że postawa rodzica wobec dziecka, głoszone przez niego poglądy czy jego choroba mogą stanowić zagrożenie dla jego prawidłowego rozwoju. Jeżeli nasilenie takiego negatywnego wpływu będzie zagrażało dobru dziecka, możemy z tym skutecznie walczyć składając wniosek do sądu o ograniczenie kontaktów.

W tego typu postępowaniach sąd opiekuńczy kieruje się wyłącznie dobrem dziecka, a nie indywidualnymi potrzebami zainteresowanych o czym często  niestety strony zapominają.

Najczęściej stosowanymi przez sąd formami ograniczenia kontaktów z dzieckiem są:

1)zakaz spotykania się z dzieckiem;

2)zakaz zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3)zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4)ograniczenie kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość.

O tym która forma ograniczenia kontaktów z dzieckiem zostanie zastosowana decyduje sąd na podstawie konkretnych okolicznościach danej sprawy.Przy orzekaniu sąd może, co też często czyni, posiłkować się dowodem z opinii biegłego.Powinien również mieć na uwadze opinie samego dziecka.

Jaki sąd jest właściwy w sprawie wniosku o ograniczenie kontaktów?

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy. Sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania dziecka,a w razie braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca pobytu dziecka.

Jaka jest opłata sądowa od wniosku o ograniczenie kontaktów z dzieckiem?

Od wniosku nie pobiera się opłaty.

Na koniec należy wspomnieć, że w każdym czasie orzeczenie w sprawie kontaktów z dzieckiem może zostać zmienione przez sąd, o ile wymaga tego dobro dziecka. Zmiana może polegać bądź na zakazie jakichkolwiek kontaktów ,bądź na uchyleniu ograniczenia kontaktów. Wszystko zależeć będzie od postawy rodzica i dobra dziecka.

Bezpieczniej nie chodzić na skróty tylko skorzystać z usług profesjonalnego prawnika , który przeprowadzi nas przez zawiłości prawne.Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

| Adwokat Prawo Rodzinne Rzeszów | Radca Prawny Prawo Rodzinne Rzeszów | Ograniczenie kontaktów z dzieckiem | Wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem | Kancelaria Rzeszów | Prawnik Rzeszów |