Zachowek – czym jest i komu przysługuje ?

Adwokat zachowek
Czym jest zachowek?

Zachowek jest roszczeniem majątkowym, mającym na celu realizację interesów rodzinnych, chroniąc tym samym bezpośrednich spadkobierców ustawowych przed pokrzywdzeniem ze strony spadkodawcy. | Kancelaria Rzeszów | Adwokat | Radca Prawny | Prawo spadkowe |

Komu przysługuje zachowek?

O kręgu osób uprawnionych do zachowku decyduje krąg spadkobierców ustawowych (ograniczony do zstępnych, małżonka i rodziców) ustalany na datę jego śmierci,a więc:

-jeżeli spadkodawca pozostawił zstępnych ( dzieci ) , uprawnieni do spadku są tylko zstępni i małżonek i tym samym tylko im przysługuje roszczenie o zachowek;

-jeśli spadkodawca nie pozostawił zstępnych do dziedziczenia obok małżonka powołani są jego rodzice i to ta grupa osób jest uprawniona do zachowku.

Jaka jest wysokość zachowku?

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony zstępny jest małoletni, należy im się 2/3 udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym.W przypadku zstępnego pełnoletniego i niebędącego trwale niezdolnym do pracy, a także innym uprawnionym do zachowku, należy się połowa wartości udziału spadkowego przypadającego z ustawy.

Do jakiego Sądu należy skierować pozew o zachowek?

Powództwo z tytułu zachowku, wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Jaka jest wysokość opłaty od pozwu w sprawie o zachowek?

Od powództwa pobiera się opłatę stosunkową, która wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu.

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o zachowek?

Roszczenia uprawnionego do zachowku przedawniają się z upływem lat 5 od ogłoszenia testamentu.

Bezpieczniej nie chodzić na skróty tylko skorzystać z usług profesjonalnego prawnika , który przeprowadzi nas przez zawiłości prawne.Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg  zaprasza do kontaktu z Adwokatem lub Radcą Prawnym http://kancelariapierog.pl/kontakt/

| Adwokat Prawo Spadkowe Rzeszów | Radca Prawny Prawo Spadkowe Rzeszów | Pozew o Zachowek | Kancelaria Spadki Rzeszów | Kancelaria Rzeszów | Legitime |