Mediacje

Czym jest mediacja?

Mediacja jest przyjazną formą rozwiązywania sporów, zachęca bowiem strony do bezpośredniej komunikacji. Jej celem jest doprowadzenie stron do wypracowania dobrowolnego, wzajemnie akceptowalnego rozwiązania sporu. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony, może być skutkiem propozycji lub zarządzenia sądu bądź nakazane przez prawo państwa członkowskiego. Nierozłącznym elementem mediacji jest udział neutralnego podmiotu trzeciego czyli mediatora. Głównym zadaniem mediatora jest z kolei pomoc w zidentyfikowaniu kluczowych z punktu widzenia rozwiązania sporu problemów i interesów oraz generowanie porozumienia . Mediator dzięki swoim działaniom ułatwia rozwiązanie sporu pomiędzy stronami pozostającymi w konflikcie.

Zasady mediacji

Niezależnie od rodzaju mediacji oraz stopnia jej zinstytucjonalizowania proces decyzyjny mediacji opiera się na zasadach: dobrowolności, akceptowalności, autonomii konfliktu, odformalizowania oraz poufności. Istota pierwszej z zasad – dobrowolności postępowania mediacyjnego – wyraża się w braku zewnętrznego przymusu zarówno co do udziału stron w mediacji, jak i zawarcia porozumienia o konkretnej treści. Skorzystanie z tego trybu rozwiązania sporu, zawarcie ugody, wybór mediatora oraz rezygnacja z mediacji w dowolnym jej momencie jest w pełni uzależniona od woli stron . Dobrowolność jest cechą, która w najbardziej widoczny sposób odróżnia tę formę rozwiązywania sporów od omawianego poniżej decyzyjnego stosowania prawa. Z zasadą dobrowolności ściśle związana jest zasada akceptowalności mediacji, której istota sprowadza się do konieczności wyrażenia zgody przez strony sporu na osobę mediatora, a także przyjęte reguły prowadzenia mediacji. Autonomia konfliktu realizowana jest poprzez zapewnienie stronom dobrowolności zarówno w przystąpieniu do mediacji, wyborze podmiotu trzeciego, wpływie na przebieg procedury, wybór reguł oraz treść optymalnego porozumienia. Kolejną cechą mediacji jest również odformalizowanie procesu decyzyjnego. Przebieg mediacji, ustalenie reguł proceduralnych (poza obowiązkiem uwzględnienia reguł wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących) jest uzależniony od mediatora i stron sporu . Kolejnym elementem, który odróżnia mediację od osądzania, jest zasada poufności, mająca na celu zapewnienie jej uczestnikom poczucia bezpieczeństwa oraz swobody wypowiedzi . Istotą powołanej zasady – zakresem obejmującej zarówno strony, jak i mediatora – jest zakaz ujawniania wobec osób trzecich informacji zdobytych w toku mediacji. Jedną z zasadniczych cech odróżniających mediację od procesów decyzyjnych w ramach osądzania, jest jej skierowanie na wytworzenie norm właściwych dla będącego jej przedmiotem sporu, nie zaś na osiągnięcie zgodności z już istniejącymi normami.

Przebieg mediacji

Sam przebieg mediacji można w uproszczeniu przedstawić jako następujące po sobie etapy: decyzja/wszczęcie (w tym wyrażenie zgody, postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji i wybór mediatora), przygotowanie, otwarcie sesji mediacyjnej, prezentacja stanowisk, definiowanie problemów, wymiana propozycji rozwiązań i ich weryfikacja, wypracowanie wspólnego rozwiązania, spisanie porozumienia (ugody), zamknięcie sesji mediacyjnej, przekazanie przez mediatora odpowiednich dokumentów organowi prowadzącemu postępowanie. Przebieg ten ma charakter uniwersalny, podobnie jak zasady mediacji.

Zakończenie mediacji

Scenariusz każdej mediacji, co wynika z zasad dobrowolności i autonomii konfliktu, przewiduje kilka alternatywnych sposobów zakończenia. Po pierwsze, może dojść do porozumienia między stronami postępowania poprzez zawarcie ugody, którą następnie na wniosek stron Sąd może zatwierdzić o ile nie narusza ona określonych przepisami prawa norm. Po drugie, strona (wskutek poprawy komunikacji i uzyskania lepszego oglądu swojej sytuacji prawnej i faktycznej) może wycofać albo zmodyfikować swój wniosek/żądanie, może też wycofać wniesiony środek odwoławczy lub zrezygnować z jego wniesienia. Po trzecie, sprawa może zostać załatwiona na drodze sądowej, a sukces mediacji oznacza, że decyzja Sądu zostanie zaakceptowana przez strony i nie stanie się przedmiotem odwołania, co w kontekście rosnącego z każdym rokiem wpływu spraw do Sądu ma istotne znaczenie dla ekonomiki procesowej i funkcjonowania tego sektora wymiaru sprawiedliwości.

Korzyści płynące z mediacji

Nie ma wątpliwości, że sztandarowym hasłem mediacji jest teza „Sąd rozstrzyga, a mediacja rozwiązuje konflikt”. Instytucja mediacji zawiera bowiem potencjał pomocny w budowaniu partnerstwa i poszanowania słusznych interesów zainteresowanych stron. Może również wpływać na przyśpieszenie załatwiania spraw. Może stanowić praktyczny instrument prowadzący do rozstrzygania kwestii spornych, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych. Mediacja daje bowiem stronom duże szanse na samodzielne rozwiązanie problemu. To strony same mogą decydować o rozwiązaniu sporu, a pomagać ma im neutralny mediator. Wszystko zaś, toczy się w pełnej poufności.


Nasza Kancelaria oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przy udziale wysoko wykwalifikowanych mediatorów, przygotowywanych merytorycznie do rozwiązywania sporów. Kancelaria może w profesjonalny sposób zająć się Państwa sprawą doprowadzając do zawarcia ugody. Jesteśmy otwarci na współpracę z rożnymi podmiotami, gdzie mediator stale pośredniczy w rozwiązywaniu sporów.

Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon

Telefon:

730-624-528
Telefon

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon

Telefon:

730-624-528
Telefon

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl