Podział majątku po rozwodzie

Data publikacji:21 czerwca, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Kiedy para rozwodzi się, jedną z głównych kwestii, poza dziećmi, jest podział majątku. Kto dostaje ten dom, ten samochód czy w końcu kto dostaje tego psa? Spowodowane jest to tym, że zawarcie związku małżeńskiego, powoduje o ile strony nie postanowią inaczej, że z mocy ustawy powstaję między nimi ustawowa wspólność małżeńska, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków, bądź przez jednego z nich. Wszelkie przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa składają się zaś na majątek osobisty każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego małżonków należy więc w szczególności: wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków czy środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, zaś każdy z małżonków, co do zasady, może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, ograniczenia w tym zakresie zostały wprost wskazane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, jak również nie może rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Podział majątku wspólnego małżonków następuje więc zwykle, gdy małżonkowie zdecydują się zakończyć małżeństwo poprzez rozwód. Odpowiedź zależy od wielu czynników, w tym prawa państwa, w którym złożono pozew o rozwód.

Często małżonkowie wychodzą z założenia, że podział majątku nastąpi w orzeczeniu kończącym sprawę o rozwód. Oczywiście jest to możliwe, ale tylko wyłącznie gdy nie przedłuży to postępowania. W mojej praktyce 90% spraw jednak nie kwalifikuję się do tego, aby można było przeprowadzić podział majątku w ramach postępowania rozwodowego. Podział majątku małżonków, bowiem często wymaga wiadomości specjalnych, a tym samym powołania przez sąd biegłego zazwyczaj rzeczoznawców, co wpływa na długość postępowania. Obecnie na taką opinię trzeba czekać kilka miesięcy, z uwagi na ilość spraw którymi musi zajmować się taki biegły. Dlatego też sądy pozostawiają tą kwestię do rozstrzygnięcia w kolejnym postępowaniu, dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Sposoby podziału majątku

Istnieją dwa sposoby podziału majątku umowny i sądowy. Najprostszym sposobem poradzenia sobie ze wspólnym majątkiem, gdy w jego skład wchodzi nieruchomość jest udanie się do notariusza z gotową już ugodą, zawierającą sposób podziału majątku. To małżonkowie, a nie notariusz mają obowiązek przedstawić sporządzone przez siebie porozumienie. Zadanie notariusza polega tutaj wyłącznie na dopilnowaniu zgodności takiego porozumienia z prawem. Strony mają pełną swobodę umowną co do podziału majątku, a dzięki temu mogą lepiej dopasować ją do konkretnych okoliczności i swoich potrzeb. Może się zatem zdarzyć, że małżonkowie po pewnym czasie uznają, że są one niekorzystne. Ponieważ jednak większość par rozwodzących się nie jest w stanie polubownie zdecydować, jak sobie poradzić z majątkiem, sprawa zazwyczaj kończy się w sądzie.
Mediacja to najtańsza z możliwych dróg podziału majątku. Nie pojawiają się tu koszty wynagrodzeń biegłych rzeczoznawców (chyba że osoby dzielące swój majątek dobrowolnie chcą powołać rzeczoznawcę w celu ustalenia np. wartości nieruchomości), sąd nie pobiera też opłat za zatwierdzenie umowy mediacyjnej. Proces mediacji znacznie przyspiesza postępowanie o podział majątku wspólnego. Ugodę mediacyjną można prawnie zatwierdzić zarówno przed sądem i wdrożyć ustalenia poprzez akty notarialne.

Sądowy podział majątku

Innym sposobem podziału jest postępowanie sądowe. Podział majątku przed sądem wymaga jednak nie tylko odpowiedniej wiedzy związanej ze specyfiką takich spraw, ale też wiąże się ze znaczącymi kosztami. Samo postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku, w którym trzeba wskazać składniki majątku oraz określić ich wartość. Postępowanie sądowe rozpoczyna się od złożenia wniosku, w którym trzeba wykazać składniki majątku i określić ich wartości. I tutaj właśnie dochodzi do największych rozbieżności pomiędzy byłymi już małżonkami. Dlatego sąd w celu ustalenia rzeczywistej wartości majątku powołuje biegłego który na potrzeby postępowania ustali tą wartość. Wówczas też całe postępowanie znacząco się wydłuża, a tym samym wpływa na pogłębienie konfliktu pomiędzy stronami, które potrafią walczyć o zwykły wazon. Proces ten może przez to i trwać kilka lat. Zasadą jest, iż sąd uwzględnia składniki istniejące w chwili ustania wspólności, co wiąże się z kolejną czynnością jaką jest ustalenie momentu ustania wspólności majątkowej, bowiem nie zawsze jest tak, że jest to moment orzeczenia rozwodu.

Sądowy dział nie polega na tym, że rzeczy przedmioty są dzielone o ile istnieje taka możliwość,dosłownie pół na pół. Rzecz, która nie daje się podzielić, może zostać sprzedana. Zazwyczaj jest jednak tak, że dokonuję się zsumowania wartości całego majątku małżeńskiego, by następnie przyznać każdemu małżonkowi pewien procent, a rzecz która nie może być podzielona, zostaje przyznania jednemu z małżonkowi z obowiązkiem spłaty przez drugiego. Inną ważną kwestią jest to, że sąd przy podziale majątku nie dzieli długów. Dlatego też dla wierzyciela pozostaje bez znaczenia jak zostanie podzielony majątek, z uwagi na to, że co do zasady dłużnikami są oboje małżonkowie.

Żądanie ustalenia nierównych udziałów. Zgodnie z przepisami ustawy, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, dokonując podziału majątku sąd powinien przyznać każdemu z małżonków tyle samo. Może się jednak zdarzyć tak, iż jeden małżonków będzie żądał, żeby ustalenie udziałów w majątku nastąpiło z uwzględnieniem stopnia w jakim, każdy z nich przyczynił się do jego powstania. Uwzględniając przy tym także nakład pracy osobistej przy wychowywaniu dzieci i pracy we wspólnym gospodarstwie. Ponadto z zasady, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Wyjątkiem w tym zakresie jest zwrot nakładów i wydatków poczynionych na przedmioty przynoszące dochód.

Na koniec należy wskazać, że taki proces może trwać kilka lat. A jego wyniki mogą nie być satysfakcjonujące dla stron. Inną ujemną konsekwencją jest również to, że przez cały ten czas majątek pozostaje zamrożony. W tym czasie żadna ze stron nie może nim rozporządzać bez uzyskania zgody drugiego małżonka. Często majątek niszczeje a działalność gospodarcza chyli się ku upadkowi. Dlatego zdarza się, że strony zmęczone całą tą sytuacją szukają możliwości zawarcia ugody. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest już na początku skorzystanie z usług profesjonalisty w postacie adwokata lub radcy prawnego, którzy pomogą nam w sposób prawidłowy pokierować procesem.

Wszelkich informacji na tematy związane z podziałem majątku udziela radca prawny Adrian Pieróg z Kancelarii w Rzeszowie.

Adwokat Radca Prawny Rzeszów Warszawa| Kancelaria Rzeszów Warszawa| Adwokat Radca Prawny Sprawy Rodzinne | Adwokat Radca Prawny Podział Majątku | Adwokat Radca Prawny Rozwód |


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl