Pozew o rozwód – pytania i odpowiedzi | Kancelaria Adwokatów i Radców Prawny Rzeszów

Data publikacji:19 września, 2019 | Autor: Adrian Pieróg


Rozwód należy do najtrudniejszych sytuacji w życiu człowieka. Wpływa na zakłócenie relacji między wszystkim członkami rodziny i wymusza zmiany. Decyzja o rozwodzie rzadko ma charakter obustronny. Zwykle rozwód inicjowany jest przez jednego ze współmałżonków, który stwierdza, że nie ma szans na dalsze utrzymywanie tego związku. Mimo, że rozwody stały się zjawiskiem powszechnym, to wciąż stanowią temat o którym mało się mówi. Niniejszy artykuł pozwoli Państwu znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania o rozwód. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z naszymi specjalistami od spraw rozwodowych – adwokatami i radcami prawnymi.

Co należy zrobić, aby rozpocząć postępowanie sądowe w sprawie o rozwód?

W celu rozpoczęcia postępowania, małżonek który chce się rozwieść, powinien złożyć pismo – pozew o rozwód do Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 k.p.c.)

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien zawierać imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu oraz imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania pozwanego, czyli małżonka z którym chcemy wziąć rozwód. Dodatkowo powód zobowiązany jest do wskazania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

W pozwie należy wskazać dokładnie określone żądanie tj. orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka, ewentualnie bez orzekania o winie. W przypadku gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, możemy domagać się orzeczenia o władzy rodzicielskiej, o kontaktach z dziećmi oraz o alimentach dla nich.

Ponadto w pozwie rozwodowym można żądać podziału majątku (w praktyce sąd kieruję nas do odrębnego postępowania z uwagi na to, że przedłuża to całe postępowanie rozwodowe), orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, eksmisji jednego z małżonków oraz alimentów dla małżonka.

Dodatkowo pozew powinien zawierać informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Poza wyżej wskazanymi, w pozwie rozwodowym mogą pojawić się wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, dokonanie oględzin, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, przeprowadzenie rozprawy podczas nieobecności powoda, zabezpieczenie powództwa, czy ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

Pozew o rozwód powinien zawierać również uzasadnienie w którym należy wskazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład jest zupełny, jeżeli pomiędzy małżonkami ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Jednocześnie należy nasze twierdzenia poprzeć odpowiednimi dowodami. Dowody należy zgłaszać rozsądnie – w procesie więcej nie zawsze znaczy lepiej. Jeśli posiadacie wspólne, małoletnie dzieci, należy zgłosić jednego lub dwóch świadków, którzy zeznają na okoliczność sytuacji opiekuńczej dziecka. Pamiętaj, że dowody może zgłaszać także twój współmałżonek, który będzie starał się podważyć, okoliczności dla niego niekorzystne.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Przede wszystkim do pozwu należy dołączyć jego odpis(kopia) dla strony przeciwnej oraz dowód opłaty od pozwu. Dodatkowo powinniśmy załączyć oryginał odpisu aktu małżeństwa. Jeżeli posiadamy małoletnie dzieci to należy załączyć do pozwu skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci. Inne dokumenty, które należy dołączyć zależne są od naszych żądań.

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu?

Z chwilą rozwiązania małżeństwa ustaje wspólność ustawowa. Od tego momentu dochody małżonków lub nabyte przez nich przedmioty trafiają do ich odrębnego majątku. Ponadto małżonek, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, może w ciągu 3 miesięcy od rozwodu, powrócić do poprzedniego nazwiska. W tym celu musi złożyć odpowiednie oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Kiedy rozwód jest niedopuszczalny?

Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:

  • wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
  • z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugie z małżonków nie wyraża zgody na rozwód, przy czym odmowa zgody na rozwód nie jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Sądy są „wolne” i to dosłownie. Czas oczekiwania na rozprawę w zależności od właściwości miejscowej sądu wynosi od 3 do 6 miesięcy od momentu złożenia pozwu. Czas ten jednak wydłuża się w sytuacji gdy nasza sprawa nie zostanie rozstrzygnięta na pierwszej rozprawie. Zależy to jednak od spełnienia kilku warunków, bowiem nie każda sprawa ze względu na stopień skomplikowania, może zostać załatwiona na pierwszej rozprawie rozwodowej. Zależy to przede wszystkim od dobrze sporządzonego pozwu o rozwód. Dlatego najlepiej skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Dobry prawnik od rozwodów, będzie w stanie w sposób profesjonalny przedstawić naszą sprawę w sądzie. Tym samym zwiększając nasze szanse na szybkie załatwienie naszej sprawy rozwodowej.

Czytaj więcej: https://kancelariapierog.pl/rozwod-na-pierwszej-rozprawie-adwokat-rzeszow/

Najczęstsze przyczyny rozwodu

Żadne małżeństwo nie jest łatwe. Nawet pary z najlepszymi intencjami i z najdłuższym stażem, czasami nie są w stanie pokonać swoich problemów i trafiają do adwokata lub radcy prawnego ze zleceniem poprowadzenia ich sprawy rozwodowej. Dlatego ważne jest, aby wcześnie zająć się problemami w swoim związku, nie pozwól im stać się jednym z powodów rozwodu. A gdy już się pojawią, udać się do specjalisty, który przeprowadzi nas przez cały ten proces.

Mimo, że każdy rozwód jest inny, najważniejszymi powodami rozwodów, które pojawiają się na sali sądowej są:

  • romans
  • brak wsparcia ze strony współmałżonka
  • złe relacje z teściami
  • stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec małżonka
  • nadużywanie alkoholu
  • uzależnienie od środków psychotropowych;
  • pieniądze

Powyższe okoliczności muszą zostać wykazane odpowiednimi środkami dowodowymi. Trzeba zatem zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy, który pozwoli udowodnić nasze rację. Co może być pomocne? W szczególności będą to wiadomości na komunikatorach np. facebook czy whatsapp, wiadomości sms, maile, nagrania video, zdjęcia, opinie lekarskie oraz zeznania osób, które były naocznymi świadkami wskazanych wyżej czynów.

Adwokat lub Radca Prawny – ile kosztuje rozwód?

Od pozwu o rozwód pobierana jest opłata w wysokości 600 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, po uprawomocnieniu się wyroku zostaje zwrócona 1/ 2 opłaty. Powód może jednak złożyć wniosek o zwolnienie go od obowiązku uiszczenia tej opłaty w przypadku gdy nie jest w stanie ponieść jej bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny. Natomiast koszty profesjonalnego pełnomocnika w sprawie o rozwód – adwokata czy radcy prawnego, to już kwestia każdorazowo ustalana indywidualnie z klientem. Wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego zależne są od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz miejsca prowadzenia postępowania.

Adwokat, a rozwód / Radca Prawny, a rozwód – Czy przy rozwodzie warto skorzystać z usług prawnika – adwokata lub radcy prawnego?

Odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim należy wskazać, że w sprawach rodzinnych pomoc adwokata lub radcy prawnego to nie tylko sporządzenie odpowiedniego pisma i reprezentacja w Sądzie. Jest to również cały zestaw technik i narzędzi mających na celu ułatwienie komunikacji skłóconych małżonków. Pomoc w podjęciu konstruktywnego dialogu, bowiem nie ma lepszego rozwiązania niż wypracowane wspólnie porozumienie. Dlatego adwokat lub radca prawny w sprawie rozwodowej jest trochę psychologiem i głosem rozsądku. Ma służyć temu, by rozwodzący się małżonkowie mogli, o ile jest to możliwe, wypracować porozumienie związane przede wszystkim z kontaktami z dziećmi oraz kwestiami alimentacyjnymi.  W takiej sytuacji partnerzy realizują to, co zostało przez nich uzgodnione, a nie narzucone przez sąd. Dlatego wybierając adwokata lub radce prawnego do sprawy rozwodowej, sprawdźmy czy wybrany przez nas prawnik, ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Od jego umiejętności bowiem zależeć będzie szybkość postępowania i efektywność ustalonych rozwiązań.

Rozwód bez adwokata lub radcy prawnego

Po podjęciu decyzji o rozwodzie, kolejna kwestia do rozważenia to –  czy przy rozwodzie powinienem/powinnam skorzystać z usług profesjonalnego prawnika w osobie radcy prawnego lub adwokata. Czy poradzę sobie sam\sama? Wszystko zależeć będzie od skomplikowania sprawy i twoich umiejętności. Należy bowiem wskazać, że kiedy zdecydujesz się występować samodzielnie w sprawie o rozwód, musisz przestrzegać wymogów określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Oznacza to, że pozew i inne pisma w sprawie muszą odpowiadać warunkom formalnym przewidzianym przez przepisy prawa. Jednocześnie musisz pamiętać o prekluzji, która obecnie na skutek wprowadzonych zmian w procedurze cywilnej, może pozbawić Cię, prawa do skutecznego wprowadzenia materiału dowodowego do sprawy.

Wskazać należy, że sąd nie musi w każdym wypadku udzielać stronie stosownych pouczeń, tylko dlatego, że zdecydowała się występować w sprawie o rozwód bez adwokata lub radcy prawnego. To na Tobie będzie spoczywał ciężar przesłuchiwania świadków i odpierania zarzutów drugiej strony. Ponadto musimy pamiętać, że sąd jest bezstronny i wcale nie jest tak, że będzie wspierał jedną ze stron. Dlatego musisz poważnie przemyśleć swoją decyzję.

 

Przeczytaj także:

 

Adwokat Rozwód Rzeszów | Radca Prawny Rozwód Rzeszów | Pozew o rozwód | Kancelaria Rozwód | Sprawy rodzinne Rzeszów | | Adwokat Rzeszów | Radca Prawny Rzeszów | Kancelaria Rzeszów | Adwokat Warszawa | Adwokat Prawo Rodzinne Rzeszów | Radca Prawny Prawo Rodzinne Rzeszów | Adwokat Alimenty Rzeszów | Radca Prawny Alimenty Rzeszów | Prawnik Rzeszów |


Rozwiążemy Twoje

problemy prawne

Kontakt - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów
Logo - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl

Kontakt

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9-18

Lokalizacja na mapie - Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Adres:

35-074 Rzeszów,
al. Piłsudskiego 17/13, I p.
Telefon 691-667-673 do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

Telefon:

691-667-673
Adres e-mail kancelariapierog@wp.pl do Kancelaria Adwokacko-Radcowska Dorota i Wojciech Pieróg Spółka Partnerska w Rzeszowie - Kancelaria Rzeszów, Adwokat Rzeszów, Radca Prawny Rzeszów

E-mail:

kancelariapierog@wp.pl